Wegens verhuizing zijn wij momenteel gesloten

Wat is Pitstop Outlet?


NL:

Welkom bij Pitstop Outlet

Wij zijn een outlet centrum voor brommer en scooter onderdelen gevestigd in het noorden van Nederland (Marum, Groningen)

Wij zijn in 2017 begonnen met de inkoop, demontage en verkoop van sloop- en inruil scooters en na enkele jaren uitgegroeid tot een groot outlet centrum met voornamelijk nieuwe maar ook gebruikte onderdelen.

Op dit moment hebben wij meer dan 15.000 artikelen op voorraad voor meer dan 40 merken en meer dan 200 modellen scooters, brommers, motoren en zelfs auto's.

Een korte opsomming van Pitstop Outlet:

- Wij zijn geen Dropshop.
- Alles uit onze winkel is op voorraad in ons eigen magazijn.
- Afhalen in onze winkel mogelijk.
- Een vaste 10% korting op alles wat u koopt vanaf 5 artikelen.
- Wekelijkse levering. 
- Levering mogelijk binnen heel Nederland, Duitsland en België
- Klantenservice in het Nederlands en Engels
- Inloggen, accounts aanmaken en meer kan in het Nederlands, Frans, Engels en Duits

Nederlandstalige webshop:
www.pitstopoutlet.net

Duitstalige webshop:
www.pitstopoutlet.net/de

Engelstalige webshop:
www.pistopoutlet.net/en

Franstalige webshop:
www.pitstopoutlet.net/fr

Let op, onze titels en product informatie per artikel zijn alleen in het Nederlands, de verantwoording van het vertalen ligt bij u als klant.
De andere talen zijn te gebruiken voor uw winkelmandje, het afrekenen, inloggen, uitloggen en dergelijke delen van de webshop.

Navigatie op de webshop:

Via het icoontje met de 3 streepjes linksboven in uw scherm komt u uit bij een lijst met al onze 40+ merken.

Wanneer u op het merk zelf klikt krijgt u alles te zien van dit merk, niet gesorteerd per model, maar een totaaloverzicht van alles van dit gehele merk.

Ook kunt u wanneer de lijst geopend is aan de rechterkant van het merk op het plus (+) icoontje klikken, dan krijgt u vervolgens alle modellen van dat merk te zien.

Als u vervolgens op het gewenste model klikt krijgt u dus mooi in 1 overzicht alles te zien wat wij op voorraad hebben voor dit model, zowel gebruikt als nieuw.

De prijzen van elk product staan aangegeven bij de advertenties en wanneer u een advertentie (een artikel) opent staat er ook wat de verzendkosten zijn voor dit product voor Nederland, België en Duitsland.

Wanneer u meerdere artikelen koopt kunnen de verzendkosten wijzigen i.v.m. andere tarieven voor gewichten en afmetingen van het pakket, de getoonde verzendkosten zijn dus voor enkel het artikel waar u op dat moment naar kijkt.

Wanneer u meerdere artikelen in uw winkelmandje toevoegt en vervolgens doorgaat naar afrekenen kunt u de verzendkosten zien voor het pakket met meerdere onderdelen tegelijk.

Ook wanneer u 5 artikelen (of meer) toevoegt aan uw winkelmandje zal vanaf 5 artikelen een vaste 10% korting zichtbaar zijn in uw winkelmandje, deze korting geld op elk product, zonder enige uitzonderingen!

Goedkoop of duur, nieuw of gebruikt, zelfs wanneer je onderdelen koopt voor verschillende merken door elkaar, u krijgt vanaf 5 artikelen 10% korting op elk artikel wat u bij ons besteld.

Mocht u specifiek ergens naar opzoek zijn, kunt u via het kopje 'zoeken' of via het zoek icoontje (vergrootglas) zelf intypen waar u naar op zoek bent, de website zal dan alle relevantie resultaten aan u tonen.

Voor bedrijven:

Al onze producten zijn voorzien van marge-btw, zowel nieuw als gebruikt.

Mocht u bij ons een zakelijke aankoop doen dan voldoet een bankafschrift aan de eisen voor uw administratie.

Disclaimer:

Wij proberen uiteraard alles zodra we het binnenkrijgen en demonteren zo goed mogelijk na te kijken en met deze informatie elke advertentie zo duidelijk en compleet mogelijk in te vullen.

Uiteraard is een foutje maken menselijk, ondanks dat we dit zo veel mogelijk proberen te voorkomen.

Wij zijn wettelijk niet retourplichtig (zowel in Nederland als de rest van de EU) vanwege de Marge-Regeling met BTW, maar uiteraard wanneer er een foutje gemaakt is lossen wij dit zo goed mogelijk op.

Wanneer u niet tevreden bent kunt u altijd per contactformulier contact met ons opnemen, vermeld hierin a.u.b. altijd uw ordernummer, het product, artikelnummer van het product en de gegevens die zijn gebruikt m.b.t. adres en naam.

Voor meer informatie over retournatie, zie hiervoor de pagina 'Levering & Retournatie'

Uiteraard wanneer u erg tevreden bent, mag u ook altijd een berichtje sturen!

Mist u iets? Laat het ons weten!

Heeft u een model scooter waar wij niets van hebben?

Komt u uit een ander land als Nederland, België of Duitsland en wilt u een bestelling doen maar kan dit niet naar uw land?

Wilt u een andere betaalmogelijkheid als de beschikbare opties die er nu zijn?

Of heeft u een andere vraag of iets wat u mist?

Laat het ons weten via een contactformulier, wij zijn namelijk zeer dynamisch en kunnen onze webshop bij veel aanvragen zelfs al binnen een dag aanpassen!

Nieuwe betaalmogelijkheden, verzendopties naar nieuwe landen en zelfs talen kunnen wij bij genoeg aanvragen binnen enkele dagen al regelen!

-----------------------------------

EN:

Welcome to Pitstop Outlet

We are an outlet center for moped and scooter parts located in the north of the Netherlands (Marum, Groningen).

We started in 2017 with the purchase, dismantling and sale of demolition and trade-in scooters and after a few years have grown into a large outlet center with both new and used parts.

We currently have more than 15,000 items in stock for more than 40 brands and more than 200 models of scooters, mopeds, motorcycles and even cars.

A brief summary of Pitstop Outlet:

- Lowest price guarantee
- A fixed 10% discount on everything you buy from 5 items
- Fast delivery
- Delivery possible to the Netherlands, Germany and Belgium
- Customer service in Dutch and English
- You can log in, create accounts and more in Dutch, French, English and German

Dutch webshop:
www.pitstopoutlet.net

German-language webshop:
www.pitstopoutlet.net/de

English-language webshop:
www.pistopoutlet.net/en

French-language webshop:
www.pitstopoutlet.net/fr

Please note, our titles and product information per article are only in Dutch, the responsibility for the translation lies with you as a customer.
The other languages can be used for your shopping cart, checkout, log in, log out and similar parts of the webshop.

Browsing the webshop:

Via the icon with the 3 bars at the top left of your screen you will find a list of all our 40+ brands.

When you click on the brand itself, you will see everything about this brand, not sorted by model, but a total overview of the products from this brand.

When the list is open, you can click on the plus (+) icon on the right side of the brand, then you will see all models of that brand.

If you then click on the desired model, you will get a nice overview of everything we have in stock for this model, both used and new.

The prices of each product are indicated with the advertisements and when you open an advertisement (an article) it also shows the shipping costs for this product for the Netherlands, Belgium and Germany.

When you buy multiple items, the shipping costs can change due to different rates for weights and dimensions of the package, the shipping costs shown are only for the item you are looking at, at that time.

When you add multiple items to your shopping cart and then proceed to checkout, you can see the shipping costs for the package with multiple items at once.

Even when you add 5 items (or more) to your shopping cart, from 5 items a fixed 10% discount will be visible in your shopping cart, this discount applies to every product, without any exceptions!

Cheap or expensive, new or used, even when you buy parts for different brands together, from 5 items you will receive a 10% discount on each item you order from us.

If you are specifically looking for something, you can type in what you are looking for via the 'search' heading or via the search icon (magnifying glass), the website will then show you all the relevant results.

For companies:

All our products are provided with margin VAT, both new and used.

If you make a business purchase from us, a bank statement meets the requirements for your administration.

Disclaimer:

Of course we try to check everything as soon as we receive it and disassemble it to fill in every advertisement as clearly and completely as possible with the relevant information.

Making a mistake is of course human, even though we try to prevent it as much as possible.

We are not legally obliged to return (both in the Netherlands and the rest of the EU) due to the Margin Scheme with VAT, but of course if a mistake has been made, we will solve this as best as we can.

If you are not satisfied you can always contact us using the contact form, please always state your order number, the product, article number of the product and the data used with regard to address and name.

For more information about returns, see the page 'Delivery & Returns'

Of course if you are very satisfied, you can always send a message!

Missing something else? Let us know!

Do you have a model of a scooter that we have no parts for?

Do you come from another country such as the Netherlands, Belgium or Germany and do you want to place an order but it cannot delivered to your country?

Would you like a different payment option than the ones currently available?

Or do you have a question relating to a different topic?

Let us know via the contact form, because we are very dynamic and can even adjust our webshop within a day with many requests!

With enough requests, we can arrange new payment options, shipping options to new countries and even languages within a few days!

-----------------------------------

FR:

Bienvenue à Pitstop Outlet

Nous sommes un centre de vente de pièces détachées pour cyclomoteurs et scooters situé dans le nord des Pays-Bas (Marum, Groningen).

Nous avons commencé en 2017 avec l'achat, le démontage et la vente de scooters de démolition et de reprise et, après quelques années, nous sommes devenus un grand centre de distribution avec des pièces neuves et d'occasion.

Nous avons actuellement plus de 15 000 articles en stock pour plus de 40 marques et plus de 200 modèles de scooters, cyclomoteurs, motos et même voitures.

Un bref résumé de Pitstop Outlet:

- Garantie du prix le plus bas
- Une réduction fixe de 10% sur tout ce que vous achetez à partir de 5 articles
- Livraison rapide
- Livraison possible aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique
- Service client en néerlandais et anglais
- Vous pouvez vous connecter, créer des comptes et plus encore en néerlandais, français, anglais et allemand

Boutique en ligne néerlandaise:
www.pitstopoutlet.net

Boutique en ligne de langue allemande:
www.pitstopoutlet.net/de

Boutique en ligne de langue anglaise:
www.pistopoutlet.net/en

Boutique en ligne francophone:
www.pitstopoutlet.net/fr

Veuillez noter que nos titres et informations par article sont uniquement en néerlandais, la traduction est de votre responsabilité en tant que client. Les autres langues peuvent être utilisées pour votre panier, la caisse, la connexion, la déconnexion et des parties similaires de la boutique en ligne.


Naviguer dans la boutique en ligne:

Grâce à l'icône avec les 3 barres en haut à gauche de votre écran, vous trouverez une liste de toutes nos 40+ marques.

Lorsque vous cliquez sur la marque elle-même, vous verrez tout sur cette marque, non pas triés par modèle, mais un aperçu complet des produits de cette marque.

Lorsque la liste est ouverte, vous pouvez cliquer sur l'icône plus (+) sur le côté droit de la marque, puis vous verrez tous les modèles de cette marque.

Si vous cliquez ensuite sur le modèle souhaité, vous obtiendrez un bel aperçu de tout ce que nous avons en stock pour ce modèle, à la fois d'occasion et neuf.

Les prix de chaque produit sont indiqués avec les publicités et lorsque vous ouvrez une publicité (un article), cela indique également les frais d'expédition de ce produit pour les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne.

Lorsque vous achetez plusieurs articles, les frais d'expédition peuvent changer en raison des différents taux de poids et de dimensions du colis, les frais d'expédition indiqués ne concernent que l'article que vous regardez, à ce moment-là.

Lorsque vous ajoutez plusieurs articles à votre panier, puis passez à la caisse, vous pouvez voir les frais d'expédition pour le colis contenant plusieurs articles à la fois.

Quand vous ajoutez 5 articles (ou plus) à votre panier, à partir de 5 articles une remise fixe de 10% sera visible dans votre panier, cette remise s'applique à tous les produits, sans aucune exception!

Cher ou non, neuf ou d'occasion, même lorsque vous achetez des pièces pour différentes marques ensemble, à partir de 5 articles, vous recevrez une réduction de 10% sur chaque article que vous commandez chez nous.

Si vous cherchez spécifiquement quelque chose, vous pouvez taper ce que vous recherchez via la rubrique «recherche» ou via l'icône de recherche (loupe), le site Web vous montrera alors tous les résultats pertinents.

Pour les entreprises:

Tous nos produits sont fournis avec une marge de TVA, à la fois neufs et d'occasion.

Si vous effectuez un achat professionnel chez nous, un relevé bancaire répond aux exigences de votre administration.

Avertissement:

Bien sûr, nous essayons de tout vérifier dès que nous recevons et de démontons un véhicule pour remplir chaque annonce aussi clairement que possible avec les informations pertinentes.

Faire une erreur est bien sûr humain, même si nous essayons de l'empêcher autant que possible.

Nous ne sommes pas légalement obligés d'accepter les retours (aux Pays-Bas et dans le reste de l'UE) en raison du système de marge avec TVA, mais bien sûr, si une erreur a été commise, nous résoudrons cela du mieux que nous pouvons.

Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours nous contacter en utilisant le formulaire de contact, veuillez toujours indiquer votre numéro de commande, le produit, le numéro d'article du produit et les données utilisées en ce qui concerne l'adresse et le nom.

Pour plus d'informations sur les retours, consultez la page 'Livraison et retours'.

Bien sûr, si vous êtes très satisfait, vous pouvez toujours nous envoyer un message!

Il manque autre chose? Faites le nous savoir!

Avez-vous un modèle de scooter pour lequel nous n'avons pas de pièces?

Vous venez d'un autre pays que les Pays-Bas, la Belgique ou l'Allemagne et vous souhaitez passer une commande mais elle ne peut pas être livrée dans votre pays?

Souhaitez-vous une option de paiement différente de celles actuellement disponibles?

Ou avez-vous une question relative à un autre sujet?

Faites-le nous savoir via le formulaire de contact, car nous sommes très dynamiques et pouvons même ajuster notre boutique en ligne en une journée si nous avons de nombreuses demandes!

Avec suffisamment de demandes, nous pouvons organiser de nouvelles options de paiement, des options d'expédition vers de nouveaux pays et même des langues en quelques jours!

-----------------------------------

DE:

Willkommen im Pitstop Outlet

Wir sind ein Outlet-Center für Moped- und Rollerteile im Norden der Niederlande (Marum, Groningen).

Wir haben 2017 mit dem Kauf, Abbau und Verkauf von Abbruch- und Inzahlungnahme-Rollern begonnen und sind nach einigen Jahren zu einem großen Outlet-Center mit Neu- und Gebrauchtteilen herangewachsen.

Wir haben derzeit mehr als 15.000 Artikel für mehr als 40 Marken und mehr als 200 Modelle von Rollern, Mopeds, Motorrädern und sogar Autos auf Lager.

Eine kurze Zusammenfassung des Pitstop Outlet:

- Niedrigste Preisgarantie
- Ein fester Rabatt von 10% auf alles, was Sie von 5 Artikeln kaufen
- Schnelle Lieferung
- Lieferung in die Niederlande, nach Deutschland und Belgien möglich
- Kundendienst in Niederländisch und Englisch
- Sie können sich anmelden, Konten erstellen und vieles mehr in Niederländisch, Französisch, Englisch und Deutsch

Niederländischer Webshop:
www.pitstopoutlet.net

Deutschsprachiger Webshop:
www.pitstopoutlet.net/de

Englischsprachiger Webshop:
www.pistopoutlet.net/de

Französischsprachiger Webshop:
www.pitstopoutlet.net/fr

Bitte beachten Sie, dass unsere Titel und Produktinformationen pro Artikel nur auf Niederländisch sind. Die Verantwortung für die Übersetzung liegt bei Ihnen als Kunde.
Die anderen Sprachen können für Ihren Warenkorb, Ihre Kasse, Ihre Anmeldung, Ihre Abmeldung und ähnliche Teile des Webshops verwendet werden.

Durchsuchen des Webshops:

Über das Symbol mit den 3 Balken oben links auf Ihrem Bildschirm finden Sie eine Liste aller unserer über 40 Marken.

Wenn Sie auf die Marke selbst klicken, sehen Sie alles über diese Marke, nicht sortiert nach Modell, sondern einen Gesamtüberblick über die Produkte dieser Marke.

Wenn die Liste geöffnet ist, können Sie auf das Pluszeichen (+) auf der rechten Seite der Marke klicken. Anschließend werden alle Modelle dieser Marke angezeigt.

Wenn Sie dann auf das gewünschte Modell klicken, erhalten Sie einen schönen Überblick über alles, was wir für dieses Modell auf Lager haben, sowohl gebraucht als auch neu.

Die Preise für jedes Produkt sind in den Anzeigen angegeben. Wenn Sie eine Anzeige (einen Artikel) öffnen, werden auch die Versandkosten für dieses Produkt für die Niederlande, Belgien und Deutschland angezeigt.

Wenn Sie mehrere Artikel kaufen, können sich die Versandkosten aufgrund unterschiedlicher Preise für Gewichte und Abmessungen des Pakets ändern. Die angezeigten Versandkosten gelten nur für den Artikel, den Sie zu diesem Zeitpunkt anschauen.

Wenn Sie mehrere Artikel in Ihren Warenkorb legen und dann zur Kasse gehen, werden die Versandkosten für das Paket mit mehreren Artikeln gleichzeitig angezeigt.

Selbst wenn Sie 5 Artikel (oder mehr) in Ihren Warenkorb legen, wird ab 5 Artikeln ein fester Rabatt von 10% in Ihrem Warenkorb angezeigt. Dieser Rabatt gilt ausnahmslos für jedes Produkt!

Günstig oder teuer, neu oder gebraucht, selbst wenn Sie Teile für verschiedene Marken zusammen kaufen, erhalten Sie von 5 Artikeln einen Rabatt von 10% auf jeden Artikel, den Sie bei uns bestellen.

Wenn Sie speziell nach etwas suchen, können Sie das Gesuchte über die Überschrift "Suchen" oder über das Suchsymbol (Lupe) eingeben. Die Website zeigt Ihnen dann alle relevanten Ergebnisse an.

Für Unternehmen:

Alle unsere Produkte werden mit Mehrwertsteuer geliefert, sowohl neu als auch gebraucht.

Wenn Sie einen Geschäftskauf bei uns tätigen, erfüllt ein Kontoauszug die Anforderungen für Ihre Verwaltung.

Haftungsausschluss:

Natürlich versuchen wir, alles zu überprüfen, sobald wir ein Stück erhalten, und es zu zerlegen, um jede Anzeige so klar und vollständig wie möglich mit den relevanten Informationen zu füllen.

Einen Fehler zu machen ist natürlich menschlich, obwohl wir versuchen, dies so weit wie möglich zu verhindern.

Wir sind aufgrund des Margin-Systems mit Mehrwertsteuer gesetzlich nicht zur Rückgabe verpflichtet (sowohl in den Niederlanden als auch in der übrigen EU), aber wenn ein Fehler gemacht wurde, werden wir dies natürlich so gut wie möglich lösen.

Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie uns jederzeit über das Kontaktformular kontaktieren. Bitte geben Sie immer Ihre Bestellnummer, das Produkt, die Artikelnummer des Produkts und die verwendeten Daten in Bezug auf Adresse und Name an.

Weitere Informationen zu Rücksendungen finden Sie auf der Seite "Lieferung und Rücksendung".

Wenn Sie sehr zufrieden sind, können Sie natürlich jederzeit eine Nachricht senden!

Vermissen Sie noch etwas? Lassen Sie uns wissen!

Haben Sie ein Modell eines Scooters, für das wir keine Teile haben?

Kommen Sie aus einem anderen Land wie den Niederlanden, Belgien oder Deutschland und möchten eine Bestellung aufgeben, die jedoch nicht in Ihr Land geliefert werden kann?

Möchten Sie eine andere Zahlungsoption als die derzeit verfügbaren?

Oder haben Sie eine Frage zu einem anderen Thema?

Lassen Sie es uns über das Kontaktformular wissen, denn wir sind sehr dynamisch und können unseren Webshop bei vielen Anfragen sogar innerhalb eines Tages anpassen!

Bei genügend Anfragen können wir innerhalb weniger Tage neue Zahlungsoptionen, Versandoptionen in neue Länder und sogar Sprachen arrangieren!