Wegens verhuizing zijn wij momenteel gesloten

Laagste Prijs & Korting


NL:

Korting:

Wij geven ten alle tijden 10% korting op alles wat u koopt vanaf 5 artikelen per bestelling.

Onderdelen voor verschillende merken door elkaar.
Goedkoop of duur.
Zwaar of licht.
Groot of klein.
Nieuw of gebruikt.

Wij maken geen uitzonderingen en geen onderscheid, vanaf minimaal 5 artikelen tot geen maximum (alles wat u besteld vanaf 5 per bestelling) krijgt u altijd 10% korting op elk artikel! 

De korting geld niet voor de verzendkosten, maar voor alle artikelen die u bij ons afneemt.

Omdat wij alles verzenden hebben wij dus ten alle tijden voor elk pakket allerlei materialen nodig zoals een doos, tape, inkt, papier, plus natuurlijk nog de tijd die het kost om de pakketjes in te pakken.

Dit scheelt ons natuurlijk inpakkosten en dat delen we met u d.m.v. deze korting!

Wanneer u 5 of meer artikelen selecteert/toevoegt aan uw winkelmandje krijgt u automatisch in uw winkelmandje de korting en de resterende prijs te zien.

Laagste Prijs: (niet van toepassing op Gilera Citta)

Wij verkrijgen al onze onderdelen uit partij inkopen bijvoorbeeld wanneer winkels er mee stoppen of partijen inruil-voertuigen aan ons verkopen.

Doordat wij een totaalprijs krijgen voor het hele magazijn in plaats van zoals bij normale winkels een inkoopprijs per product via een groothandel, kunnen wij het zeer goedkoop houden ten opzichte van alle concurrenten.

Doordat wij geen vaste inkoopprijzen hebben, hebben wij ook geen standaard verkoopprijzen die automatisch worden berekend en dergelijken, degene die hier achter de computer de advertenties plaatst moet bij elk artikel er zelf een prijs bij bedenken.

Natuurlijk zoeken wij alles zoveel mogelijk op, maar doordat andere winkels wijzigen van prijzen of sommige webshops niet adverteren met elk product via Google kunnen wij er soms wel eens naast zitten waardoor de getoonde prijs van het artikel hetzelfde of duurder is dan die van een concurrent, dit is niet onze bedoeling en vandaar dat wij de volgende actie hebben bedacht;
De Laagste Prijs Garantie.

De regeling is als volgt;

Wij passen onze prijs van het artikel, ongeacht de staat van het product (gebruikt, nieuw, etc) aan naar maximaal de helft (50%) van onze concurrenten.

Voorbeeld; Wanneer een webshop voor een schokbreker 15,- euro rekent dan verkopen wij dit voor maximaal maar 7,50 (de helft van de concurrent)

Dit wil zeggen dat je uiteindelijk bij elke concurrent altijd minimaal het dubbele betaald dan bij ons!

Mocht het nu dus zo zijn dat wij er naast zitten met onze prijs, dan kunt u ons dat laten weten via dit contactformulier, zodat wij onze prijs eenvoudig en snel kunnen aanpassen naar de helft van de prijs van de concurrent.

Wat u moet doen:
- Stuur uw bericht in het Nederlands of Engels
- Stuur een websitelink mee waar het product en de prijs van de concurrent te zien zijn
- Vermeld het artikelnummer van ons product (getoond bij de advertentie van het artikel)

Voorwaarden:
- De levertijd van de concurrent mag niet langer zijn dan 5 dagen
- Het product moet identiek zijn aan die van ons (merk, model, kleur, origineel/imitatie, afmetingen, etc)
- Uitverkoop/Sale prijzen komen niet in aanmerking
- Verzendkosten worden niet meeberekend, wel houden we hier rekening mee voor een lagere totaalprijs indien mogelijk
- De concurrent moet een bedrijf zijn gevestigd in Nederland
- Concurrenten/Verkopers via eBay, Marktplaats e.d. komen niet in aanmerking
- Wanneer het al besteld/betaald en/of geleverd is, dan is de verkoop afgerond en verrekenen wij geen bedragen meer, vanaf het moment dat er betaald word is de laagste prijs garantie op het betaalde artikel verlopen, wij passen de prijs aan op de webshop voordat het verkocht is, nadat het gekocht is doen wij hier niets meer mee.

Kortom, wanneer u een product ziet waarvan de prijs meer dan de helft is dan die van een concurrent, en de concurrent is een normale Nederlandse webshop  met een normale levertijd en geen uitverkoop/sale op het product, dan passen wij onze prijs aan naar de helft van die van de concurrent, zodat u bij ons altijd maximaal maar de helft betaald en dus 2x zo goedkoop uit bent!

Wat gebeurt er na een goedkeuring?
Zodra wij uw bericht gecontroleerd hebben passen wij onze prijs op de webshop aan naar beneden, dit is dan vanaf dit moment zichtbaar voor iedereen, dus niet alleen voor u maar voor iedereen die vanaf dat moment de website bezoekt.

Wij sturen u altijd nog een bericht terug, met eventuele uitleg of een eventuele bevestiging dat het product nu is afgeprijsd, ook wanneer het niet goedgekeurd word krijgt u altijd netjes een mailtje terug met de reden.

U heeft geen recht op het product nadat het is afgeprijsd, uiteraard krijgt u wel een mailtje dus u weet het als eerste, maar iedereen kan het bestellen voor de nieuwe verlaagde prijs, dus wees er snel bij nadat wij de prijs aanpassen en u een mailtje hebben gestuurd.

-----------------------------------

EN:

We always give a 10% discount starting from 5 items per order.

Mixed parts for different brands.
Cheap or expensive.
Heavy or light.
Big or small.
New or used.

We make no exceptions and no distinction, from a minimum of 5 items (with no maximum) you will always receive a 10% discount on each item!

The discount does not apply to shipping costs, but to all items that you purchase from us.

Because we ship everything, we always need materials for each package such as a box, tape, ink, paper, plus of course the time it takes to pack the packages.

This of course saves us packing costs and we share that with you by means of this discount!

When you select / add 5 or more items to your shopping cart, you will automatically see the discount and the remaining price in your shopping cart.

Lowest price guarantee:

We obtain all our parts from batch purchases, for example when shops stop selling them or when batches sell trade-in vehicles to us.

Because we get a total price for the entire warehouse instead of a purchase price per product via a wholesaler, as in normal shops, we can keep our products very cheap compared to all competitors.

Because we do not have fixed purchase prices, we also do not have standard sales prices that are automatically calculated and therefore, the person who places the advertisements behind the computer must come up with a price for each article.

Of course we look up everything as much as possible, but because other shops change prices or some web shops do not advertise with every product via Google, we can sometimes be wrong, so that the price shown of the article is the same or more expensive than that of a competitor, this is not our intention and that is why we have devised the following action; The Lowest Price Guarantee.

The regulation is as follows;

We adjust our price of the item, regardless of the condition of the product (used, new, etc.) to a maximum of half (50%) of our competitors.

Example; When a webshop charges 15 euros for a shock absorber, we will sell this for a maximum of only 7.50 (half of the competitor)

This means that in the end you always pay at least twice as much with each competitor as with us!

If it is the case that we are wrong about one of our prices, you can let us know via this contact form, so that we can easily and quickly adjust our price to half the price of the competitor.

What to do:

- Send your message in Dutch or English
- Include a website link where the competitor's product and price can be seen
- Mention the item number of our product (shown in the advertisement of the item)

Conditions:

- The competitor's delivery time may not exceed 5 days
- The product must be identical to ours (brand, model, color, original / imitation, dimensions, etc.)
- Clearance / Sale prices are not eligible
- Shipping costs are not included, but we do take this into account for a lower total price if possible
- The competitor must be a company based in the Netherlands
- Competitors / Sellers via eBay, Marktplaats, etc. are not eligible
- When an order has already been placed / paid and / or delivered, the sale is completed and we no longer change any prices. From the moment the payment is made the lowest price guarantee on the paid item has expired, we will adjust the price to the webshop before it is sold; after it has been purchased we do nothing with it anymore.

In short, when you see a product of which the price is more than half that of a competitor, and the competitor is a normal Dutch webshop with a normal delivery time and no clearance sale / sale on the product, we will adjust our price to the half of that of the competitor, so that with us you always pay a maximum of only half and therefore twice as cheap!

What happens after an approval?

As soon as we have checked your message, we will adjust our price on the webshop. This is then visible to everyone, so not only for you but for everyone who visits the website from that moment on.

We will always send you a message back, with any explanation or any confirmation that the product has now been discounted. If it is not approved, you will receive an e-mail with the reason.

You are not entitled to the product after it has been discounted, of course you will receive an email so you will be the first to know, but anyone can order it for the new reduced price, so be quick after you receive an email from us.

-----------------------------------

FR:

Nous offrons toujours une remise de 10% à partir de 5 articles par commande.

Pièces mixtes pour différentes marques.
Cher ou non.
Lourd ou léger.
Grand ou petit.
Neuf ou d'occasion.

Nous ne faisons aucune exception et aucune distinction, à partir d'un minimum de 5 articles (sans maximum) vous bénéficierez toujours d'une remise de 10% sur chaque article!
La remise ne s'applique pas aux frais d'expédition, mais à tous les articles que vous achetez chez nous.

Parce que nous expédions tout nous-même, nous avons toujours besoin de matériel pour chaque colis, comme une boîte, du ruban adhésif, de l'encre, du papier, et bien sûr le temps nécessaire pour emballer les colis.

Cela nous permet bien sûr d'économiser des frais d'emballage et nous partageons cela avec vous grâce à cette réduction!

Lorsque vous sélectionnez / ajoutez 5 articles ou plus à votre panier, vous verrez automatiquement la réduction et le prix restant dans votre panier.

Garantie du prix le plus bas:

Nous obtenons toutes nos pièces lors d'achats par lots, par exemple lorsque les magasins cessent de les vendre ou lorsque des garages nous vendent des véhicules de reprise.

Parce que nous obtenons un prix total pour tout l'entrepôt au lieu d'un prix d'achat par produit via un grossiste, comme dans les magasins normaux, nous pouvons garder nos produits très bon marché par rapport à tous nos concurrents.

Comme nous n'avons pas de prix d'achat fixes, nous n'avons pas non plus de prix de vente standard qui sont calculés automatiquement et par conséquent, la personne qui place les publicités doit proposer un prix pour chaque article.

Bien sûr, nous recherchons autant que possible, mais comme d'autres magasins peuvent changer les prix ou que certaines boutiques en ligne ne font pas de publicité avec chaque produit via Google, nous pouvons parfois nous tromper, de sorte que le prix affiché de l'article est le même ou plus cher que celui d'un concurrent. Ce n'est pas notre intention et c'est pourquoi nous avons conçu l'action suivante; La garantie du prix le plus bas.

Le règlement est le suivant;

Nous ajustons notre prix de l'article, quel que soit l'état du produit (usagé, neuf, etc.) à un maximum de la moitié (50%) de nos concurrents.

Exemple; Quand une boutique en ligne facture 15 euros pour un amortisseur, nous le vendrons pour un maximum de seulement 7,50 (la moitié du concurrent)

Cela signifie qu'au final vous payez toujours au moins deux fois plus cher avec chaque concurrent qu'avec nous!

Si nous nous trompons sur l'un de nos prix, vous pouvez nous le faire savoir via ce formulaire de contact, afin que nous puissions facilement et rapidement ajuster notre prix à la moitié du prix du concurrent.

Que faire:

- Envoyer un message en néerlandais ou en anglais
- Inclure un lien vers le site Web où le produit et le prix du concurrent peuvent être vus
- Mentionner le numéro d'article de notre produit (indiqué dans l'annonce de l'article)

Conditions: 

- Le délai de livraison du concurrent ne peut pas excéder 5 jours
- Le produit doit être identique au nôtre (marque, modèle, couleur, original / imitation, dimensions, etc.)
- Les prix de liquidation / vente ne sont pas éligibles
- Les frais de port ne sont pas inclus, mais nous en tenons compte pour un prix total inférieur si possible
- Le concurrent doit être une entreprise basée aux Pays-Bas
- Les concurrents / vendeurs via eBay, Marktplaats, etc. ne sont pas éligibles
- Lorsqu'une commande a déjà été passée / payée et / ou livrée, la vente est conclue et nous ne modifions plus aucun prix. À partir du moment où le paiement est effectué, la garantie du prix le plus bas sur l'article payé a expiré, nous ajusterons le prix à la boutique en ligne avant qu'il ne soit vendu; après l'achat, nous ne faisons plus rien.

En bref, lorsque vous voyez un produit dont le prix est plus de la moitié de celui d'un concurrent, et que le concurrent est une boutique en ligne néerlandaise normale avec un délai de livraison normal et pas de liquidation / vente sur le produit, nous ajusterons notre prix à la moitié de celle du concurrent, de sorte qu'avec nous vous payez toujours un maximum de seulement la moitié et donc deux fois moins cher!

Que se passe-t-il après une approbation?

Dès que nous avons vérifié votre message, nous ajusterons notre prix sur la boutique en ligne. Ceci est alors visible par tout le monde, donc non seulement pour vous mais pour tous ceux qui visitent le site à partir de ce moment.

Nous vous renverrons toujours un message, avec toute explication ou toute confirmation que le produit a maintenant été réduit. S'il n'est pas approuvé, vous recevrez un e-mail avec la raison.

Vous n'avez pas droit au produit une fois qu'il a été réduit, bien sûr, vous recevrez un e-mail afin que vous soyez le premier à le savoir, mais tout le monde peut le commander pour le nouveau prix réduit, alors soyez rapide après avoir reçu un e-mail de notre part.

-----------------------------------

DE:

Wir geben Ihnen immer 10% Rabatt ab 5 Artikeln pro Bestellung.

Mischteile für verschiedene Marken.
Billig oder teuer.
Schwer oder leicht.
Groß oder klein.
Neu oder gebraucht.

Wir machen keine Ausnahmen und keine Unterscheidung, von mindestens 5 Artikeln (ohne Maximum) erhalten Sie immer 10% Rabatt auf jeden Artikel!
Der Rabatt gilt nicht für Versandkosten, sondern für alle Artikel, die Sie bei uns kaufen.

Da wir alles versenden, benötigen wir für jedes Paket immer Materialien wie eine Schachtel, Klebeband, Tinte, Papier und natürlich die Zeit, die zum Verpacken der Pakete benötigt wird.

Das spart uns natürlich Verpackungskosten und wir teilen diese mit Ihnen durch diesen Rabatt!

Wenn Sie 5 oder mehr Artikel in Ihren Warenkorb legen, werden automatisch der Rabatt und der verbleibende Preis in Ihrem Warenkorb angezeigt.

Niedrigste Preisgarantie:

Wir erhalten alle unsere Teile aus Chargenkäufen, zum Beispiel wenn Geschäfte aufhören, sie zu verkaufen, oder wenn Chargen Inzahlungnahme Fahrzeuge an uns verkaufen.

Da wir wie in normalen Geschäften einen Gesamtpreis für das gesamte Lager anstelle eines Kaufpreises pro Produkt über einen Großhändler erhalten, können wir unsere Produkte im Vergleich zu allen Mitbewerbern sehr günstig halten.

Da wir keine festen Kaufpreise haben, haben wir auch keine Standardverkaufspreise, die automatisch berechnet werden. Daher muss die Person, die die Werbung hinter dem Computer platziert, für jeden Artikel einen Preis festlegen.

Natürlich schauen wir alles so oft wie möglich nach, aber da andere Shops die Preise ändern oder einige Webshops nicht mit jedem Produkt über Google werben, können wir uns manchmal irren, so dass der angezeigte Preis des Artikels gleich oder teurer ist als die eines Konkurrenten ist dies nicht unsere Absicht und deshalb haben wir die folgende Aktion entwickelt; Die niedrigste Preisgarantie.

Die Regelung lautet wie folgt;

Wir passen unseren Preis des Artikels unabhängig vom Zustand des Produkts (gebraucht, neu usw.) auf maximal die Hälfte (50%) unserer Wettbewerber an.

Beispiel; Wenn ein Webshop 15 Euro für einen Stoßdämpfer berechnet, verkaufen wir diesen für maximal 7,50 Euro (die Hälfte des Mitbewerbers)

Das bedeutet, dass Sie am Ende mit jedem Teilnehmer immer mindestens doppelt so viel bezahlen wie mit uns!

Wenn wir bei einem unserer Preise falsch liegen, können Sie uns dies über dieses Kontaktformular mitteilen, damit wir unseren Preis einfach und schnell auf die Hälfte des Preises des Mitbewerbers anpassen können.

Was zu tun ist:

- Senden Sie Ihre Nachricht auf Niederländisch oder Englisch
- Fügen Sie einen Website-Link hinzu, über den das Produkt und der Preis des Mitbewerbers angezeigt werden
- Erwähnen Sie die Artikelnummer unseres Produkts (in der Werbung des Artikels angegeben).

Bedingungen:

- Die Lieferzeit des Teilnehmers darf 5 Tage nicht überschreiten
- Das Produkt muss mit unserem identisch sein (Marke, Modell, Farbe, Original / Imitation, Abmessungen usw.)
- Ausverkaufs- / Verkaufspreise sind nicht förderfähig
- Versandkosten sind nicht enthalten, wir berücksichtigen dies jedoch nach Möglichkeit für einen niedrigeren Gesamtpreis
- Der Wettbewerber muss ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen sein
- Wettbewerber / Verkäufer über eBay, Marktplaats usw. sind nicht berechtigt
- Wenn eine Bestellung bereits aufgegeben / bezahlt und / oder geliefert wurde, ist der Verkauf abgeschlossen und wir ändern keine Preise mehr. Ab dem Zeitpunkt der Zahlung ist die Garantie für den niedrigsten Preis für den bezahlten Artikel abgelaufen. Wir werden den Preis vor dem Verkauf an den Webshop anpassen. Nach dem Kauf machen wir nichts mehr damit.

Kurz gesagt, wenn Sie ein Produkt sehen, dessen Preis mehr als die Hälfte des Preises eines Mitbewerbers beträgt und dessen Mitbewerber ein normaler niederländischer Webshop mit normaler Lieferzeit und ohne Ausverkauf / Verkauf des Produkts ist, passen wir unseren Preis an an die Hälfte des Mitbewerbers, so dass Sie bei uns immer nur maximal die Hälfte und damit doppelt so günstig bezahlen!

Was passiert nach einer Genehmigung?

Sobald wir Ihre Nachricht überprüft haben, werden wir unseren Preis im Webshop anpassen. Dies ist dann für alle sichtbar, also nicht nur für Sie, sondern für alle, die die Website von diesem Moment an besuchen.

Wir senden Ihnen immer eine Nachricht mit einer Erklärung oder Bestätigung, dass das Produkt jetzt rabattiert wurde. Wenn es nicht genehmigt wird, erhalten Sie eine E-Mail mit dem Grund.

Sie haben keinen Anspruch auf das Produkt, nachdem es rabattiert wurde. Natürlich erhalten Sie eine E-Mail, sodass Sie als Erster davon erfahren. Jeder kann es jedoch zum neuen reduzierten Preis bestellen. Seien Sie also schnell, nachdem Sie eine E-Mail von uns erhalten haben .